Privacybeleid

Secties

 1. Doel
 2. Persoonsgegevens
 3. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens
 4. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van gebruiks- en geaggregeerde gegevens
 5. Toestemming en herroeping
 6. Bewaring van gegevens
 7. Beheer van uw gegevens
 8. Toepasselijk recht en uw rechten
 9. Persoonsgegevens/informatie van sollicitanten
 10. Contact opnemen met Divine Renovation
 11. Cookies

(Met ingang van 2021-09-10)

1. Doel

Dit Privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en openbaren van Persoonsgegevens rondom de bewaring en controle van de entiteiten die deel uitmaken van Divine Renovation.

Verwijzingen naar Divine Renovation in deze Privacyverklaring omvatten elk van de volgende entiteiten:

 • Divine Renovation Ministry (Not-for-profit Corporation #839065-7, Registered Charity #828454538 RR0001), PO BOX 51069 RPO Rockingham Ridge, Halifax NS, B3M 4R8, Canada
 • Divine Renovation UK (Company #1236571, Registered Charity #1189356), 5-7 Cromwell Road, London, SW7 2HR, Verenigd Koninkrijk
 • Divine Renovation Australasia (Company #645 439 238), 4 Canterbury Ct, Beaconsfield Upper Victoria, 3808, Australië en
 • Divine Renovation USA (EIN 85-4349230), 847 E. Bethel School Rd, Coppell, TX 75019.

Persoonsgegevens omvatten persoonlijke informatie zoals die term is gedefinieerd in de (i) Personal Information Protection Electronic Documents Act; (ii) de Privacy Act van 1988 (Australië); (iii) de Privacy Act (Nieuw-Zeeland) en (iv) persoonsgegevens zoals die term is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679), en/of de GDPR van het Verenigd Koninkrijk, de Algemene verordening gegevensbescherming zoals geïmplementeerd in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (“UKGDPR”); op voorwaarde dat voor de toepassing van dit beleid, Persoonsgegevens geen informatie omvatten over medewerkers van Divine Renovation in de hoedanigheid van medewerkers van Divine Renovation.

Let erop dat in deze Privacyverklaring verwijzingen naar de AVG betrekking hebben op de Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679) en/of de UKGDPR, voor zover van toepassing.

Het is het Beleid van Divine Renovation om alle informatie verzameld door het gebruik van onze systemen veilig te houden. Als zodanig wordt uw informatie niet bekendgemaakt of gedeeld met onbevoegde derden, behalve zoals toegestaan door de Canadese wet of de relevante wetten in het rechtsgebied waar u woont.

Divine Renovation behoudt zich het recht voor de afspraken in deze Privacyverklaring te herzien en er wijzigingen in aan te brengen. Telkens wanneer een wezenlijke wijziging in dit Privacybeleid wordt aangebracht, wordt u daarvan in kennis gesteld en wordt de herziene versie op onze website geplaatst.

2. Persoonsgegevens

Divine Renovation verzamelt informatie die u persoonlijk identificeert, zoals:

 • identiteitsgegevens (naam, titel, gebruikersnaam);
 • contactgegevens (adres, mobiel telefoonnummer, e-mailadressen, contactvoorkeuren);
 • gegevens over de structuur (naam van de parochie, naam van het bisdom, pastoor/priester);
 • profielgegevens (feedback en antwoorden op enquêtes);
 • gebruiks- en geaggregeerde gegevens (zie Paragraaf 4. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van gebruiks- en geaggregeerde gegevens);
 • informatie over evenementen (aanwezigheid, fotografie indien aanwezig);
 • informatie over donaties (donatiebedragen en -methoden);
 • informatie over het filantropisch profiel (filantropische geschiedenis, carrièregeschiedenis, relaties, relevante interesses);
 • correspondentie tussen u en ons;
 • financiële betalingsgegevens;

… en andere informatie die u verstrekt aan Divine Renovation of informatie over het Divine Renovation-profiel of -account. Persoonsgegevens kunnen op een aantal manieren worden verzameld, waaronder in persoon, per telefoon, per post, via het internet en van derden die u hebt gemachtigd om ons Persoonsgegevens te verstrekken.

Wij verzamelen informatie wanneer u ervoor kiest om uw informatie met ons te delen door u aan te melden voor accounts, te doneren, u te registreren voor evenementen, u te abonneren op diensten of mededelingen, deel te nemen aan wedstrijden en/of door hun keuze om enquêtes of feedback in te dienen.

Wij doen alle redelijke inspanningen om uw Persoonsgegevens zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk te houden. Desgewenst kunt u de juistheid en volledigheid van uw Persoonsgegevens in onze administratie controleren.

Bepaalde soorten Persoonsgegevens zijn gevoelig en moeten beter worden beschermd, zoals bijvoorbeeld informatie over geloofsovertuiging of gezondheidsinformatie. Wij verwerken dit soort Persoonsgegevens alleen als de wet ons dat toestaat. Een voorbeeld is informatie die u deelt om uw parochie of bisdom te identificeren. Een ander voorbeeld is uw informatie over een dieetverzoek en toegang tot informatie voor onze evenementen.

Divine Renovation behoudt zich het recht voor om uw contactgegevens te gebruiken voor communicatie met betrekking tot elk aspect van uw account of bijbehorende diensten en producten. U hebt de mogelijkheid om u aan of af te melden voor optionele communicatie (bv. marketing, pers, evenementen), terwijl verplichte communicatie (bv. administratieve berichten over evenementen die u wilt bijwonen) wordt verzonden naar alle personen met wie wij contact moeten opnemen in verband met deze administratieve of andere doeleinden.

Wij sturen alleen promotiemateriaal naar het e-mailadres dat u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven). Wij kunnen ook promotiemateriaal sturen via e-mail naar uw openbaar beschikbare zakelijke e-mailadres (indien u bij een bedrijf of andere rechtspersoon werkt) als wij denken dat u geïnteresseerd bent in meer informatie over Divine Renovation.

3. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Divine Renovation gebruikt en openbaart Persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze door Divine Renovation zijn verkregen. Divine Renovation kan bijvoorbeeld Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:

 

 • u de door u gevraagde diensten en informatie te verstrekken (bijvoorbeeld registratie voor evenementen of nieuwsbrieven);
 • met u te corresponderen om:
 • updates te sturen over onze activiteiten en komende aanbiedingen;
 • donaties te verwerken (inclusief het aanvragen van Gift Aid indien mogelijk);
 • hulpmiddelen te ontwikkelen (bijvoorbeeld webinars en cursussen);
 • vrijwilligers te ondersteunen;
 • u te verwijzen naar diensten die worden aangeboden door de liefdadigheidsinstellingen van Divine Renovation;
 • fondsenwervende activiteiten uit te voeren ter ondersteuning van Divine Renovation.
 • de exploitatie en het beheer van alle liefdadigheidsinstellingen die deel uitmaken van Divine Renovation mogelijk te maken;
 • onderzoek te doen voor het werven van fondsen, waaronder deskresearch naar huidige en potentiële donateurs en screening van het vermogen;
 • onze website te beheren (inclusief het waarborgen van adequate beveiliging); en
 • eventuele klachten of problemen te behandelen (met inbegrip van juridische geschillen).

 

Zie voor informatie over sollicitanten en hoe wij hun persoonsgegevens gebruiken de sectie Persoonlijke gegevens/informatie van sollicitanten.

 

Onze medewerkers begrijpen hoe belangrijk het is om uw informatie privé te houden. Toegang tot privé-, gevoelige en vertrouwelijke informatie, waaronder uw Persoonsgegevens, is beperkt tot bevoegde medewerkers die legitieme zakelijke redenen hebben. Toegang tot of bekendmaking van Persoonsgegevens zonder toestemming is ten strengste verboden. Wij eisen dat al onze medewerkers Persoonsgegevens namens Divine Renovation verwerken volgens ons Privacybeleid voor informatie. Al onze medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen die de bekendmaking van informatie aan onbevoegden verbiedt.

 

Divine Renovation zal de verzamelde Persoonsgegevens nooit verhuren of verkopen.

 

Als u zich inschrijft voor een evenement dat Divine Renovation samen met een partner organiseert, kan Divine Renovation de nodige informatie delen met die externe gastheer om die derde in staat te stellen diensten aan u te verlenen in verband met het evenement.

 

Wij kunnen uw informatie gebruiken voor onze fondsenwerving. De fondsenwerving omvat intern onderzoek en de incidentele inschakeling van gespecialiseerde bureaus. Dergelijk onderzoek wordt gebruikt om capaciteit of affiniteit te bepalen om Divine Renovation en z’n wereldwijde inspanningen te ondersteunen. In sommige gevallen kunnen wij uw informatie gebruiken om verbanden te leggen tussen onze achterban om nieuwe supporters te bereiken of om te helpen bij de dienstverlening. Wij kunnen andere informatie over u bekijken die voor het publiek beschikbaar is via zoekopdrachten op internet, sociale netwerken, zoals LinkedIn, abonnementsdiensten, nieuwsarchieven of openbare databanken (bijvoorbeeld Companies House, het kiesregister, politieke en eigendomsregisters), zoals informatie over leidinggevende functies, investeringen, gepubliceerde biografische informatie, werkgelegenheid en inkomsten, filantropische belangen, netwerken, donatiegeschiedenis, motivaties en relevante media.

 

Divine Renovation kan ook Persoonsgegevens vrijgeven aan derden, wanneer de wet dit vereist of wanneer er een wettelijke toestemming is gegeven. Het soort informatie dat wij wettelijk verplicht zijn bekend te maken, kan betrekking hebben op strafrechtelijke onderzoeken of fiscale overheidsrapportage. In sommige gevallen, zoals bij een gerechtelijke procedure of een gerechtelijk bevel, kunnen wij ook verplicht zijn uw Persoonsgegevens aan de autoriteiten te verstrekken. Alleen de specifiek gevraagde informatie wordt openbaar gemaakt, en wij nemen voorzorgsmaatregelen om ons ervan te vergewissen dat de autoriteiten die het verzoek om openbaarmaking doen, daarvoor legitieme redenen hebben.

 

Uw Persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt in situaties waarin wij daartoe wettelijk zijn gemachtigd, zoals bij de toepassing van redelijke en wettelijke methoden om uw rechten af te dwingen of om vermoedens van onwettige activiteiten te onderzoeken. Wij kunnen bepaalde Persoonsgegevens vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, het eigendom en de veiligheid van onszelf en anderen te beschermen.

 

Divine Renovation gebruikt externe dienstverleners om Informatie te hosten. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot Persoonsgegevens als incidenteel resultaat van de door hen aan Divine Renovation verleende diensten, maar de toegang van deze derden tot deze Informatie wordt strikt gecontroleerd in overeenstemming met de hieronder beschreven waarborgen.

4. Verzameling, gebruik en openbaarmaking van gebruiks- en geaggregeerde gegevens

Naast Persoonsgegevens verzamelt Divine Renovation gebruiksinformatie van de gebruikers van onze diensten. Het doel van het verzamelen van gegevens is om te begrijpen hoe personen toegang krijgen tot onze diensten en deze gebruiken, om trends te analyseren, om de diensten en producten van Divine Renovation te beheren en/of om problemen op te lossen, te verbeteren en de diensten van Divine Renovation te verbeteren.

Gebruiksinformatie en -gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw apparaattype, apparaatidentificatie, IP-adres, browsertype, besturingssysteem, gebruiksduur, aantal verzonden of ontvangen berichten en tijden waarop de applicatie werd geopend en gebruikt. Daarnaast verzamelt Divine Renovation geaggregeerde gegevens over een groep of categorie van diensten of personen.

Wij reageren niet op do-not-track signalen (DNT) van browsers omdat wij onze gebruikers niet gedurende de tijd of op websites van derden volgen.

Divine Renovation behoudt zich het recht voor u te informeren over elke wijziging die van invloed kan zijn op de verzamelde of opgeslagen informatie.

Indien wij moeten voldoen aan een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting van de overheid om informatie vrij te geven in verband met een gerechtelijke procedure, zullen wij dit doen en zullen wij alles in het werk stellen om de betrokken partijen op de hoogte te stellen van de procedure.

Divine Renovation verwacht geen veranderingen in de bedrijfsstatus als internationale non-profit; maar naarmate wij groeien en ons ontwikkelen, kan dat veranderen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken en bekend kunnen maken aan derden in verband met de voorgestelde of feitelijke financiering, verzekering, verkoop, securitisatie, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf of onze activa (met inbegrip van rekeningen) geheel of gedeeltelijk ten behoeve van de evaluatie en/of uitvoering van de voorgestelde transactie. Deze doeleinden kunnen bijvoorbeeld zijn: deze partijen in staat stellen te bepalen of de transactie al dan niet doorgaat, voldoen aan eventuele rapportage- of auditverplichtingen tegenover deze partijen en/of het bekendmaken van Persoonsgegevens als onderdeel van de afronding van een verkoop of overdracht van activa. Onze opvolgers en rechtverkrijgenden kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken voor in wezen dezelfde doeleinden als die welke in dit Beleid worden uiteengezet. Indien de transactie niet doorgaat, zullen wij contractueel eisen dat de andere partij(en) bij de transactie uw Persoonsgegevens op geen enkele wijze en voor geen enkel doel gebruikt of openbaar maakt (maken) en dat deze Persoonsgegevens worden teruggegeven of vernietigd. Persoonsgegevens die online worden verzameld, blijven onderworpen aan de toepasselijke wetgeving en het Beleid van de onderneming.

5. Toestemming en herroeping

In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve wanneer wij bijzondere categorieën van gegevens verzamelen of in verband met het verzenden van direct marketing-communicatie aan u via e-mail of sms. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken; wees u er echter van bewust dat intrekking van uw toestemming ertoe kan leiden dat wij u onze diensten niet meer kunnen aanbieden. Divine Renovation kan bijvoorbeeld uw tickets voor een evenement of dienst annuleren als u vraagt om uit onze systemen verwijderd te worden. Dit geldt echter alleen als het voor ons onmogelijk is om die dienst te verlenen of toegang te geven zonder toestemming. Indien dit het geval is, zal Divine Renovation u hiervan op de hoogte brengen.

6. Bewaring van gegevens

Divine Renovation verwerkt en bewaart de Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Divine Renovation behoudt zich het recht voor om gegevens te weigeren, op te schorten, te wijzigen, te verwijderen of te wissen indien deze in strijd zijn met de voorwaarden in ons interne beleid of indien het noodzakelijk is om ons of anderen te beschermen wanneer wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat er een strafbaar feit is gepleegd, of indien de wet dit voorschrijft.

Vanwege het internationale karakter van Divine Renovation kunnen uw gegevens worden verwerkt op servers die zich buiten het land bevinden waar u woont. Wanneer uw Persoonsgegevens worden overgedragen buiten het land van herkomst naar een land dat niet eenzelfde beschermingsniveau biedt als het land van herkomst, zal Divine Renovation alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de ontvanger uw Persoonsgegevens op passende wijze beschermt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, door bijvoorbeeld standaardcontracten af te sluiten die door toezichthoudende autoriteiten zijn goedgekeurd. Hoewel Divine Renovation zich inspant om internationale gegevensdoorgiften te beperken, kunnen sommige doorgiften noodzakelijk zijn, afhankelijk van de diensten die wij leveren. De verschillende entiteiten die deel uitmaken van Divine Renovation kunnen ook persoonsgegevens met elkaar delen, wat internationale gegevensdoorgiften met zich meebrengt. Divine Renovation past de in dit beleid vermelde privacybescherming en waarborgen voor gegevensbescherming toe op alle persoonsgegevens die onder ons beheer vallen, ongeacht hun herkomst.

7. Beheer van uw gegevens

Divine Renovation heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om de Persoonsgegevens die het verwerkt te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Divine Renovation heeft een Designated Privacy Contact aangesteld die optreedt als Chief Privacy and Security Officer (CPSO) die verantwoordelijk is voor het toezicht op de informatiesystemen en het beheer van het beleid en de procedures voor informatiebeveiliging. De CPSO is verantwoordelijk voor de naleving van het privacyprogramma van Divine Renovation, waaronder:

 

 • regelmatig beoordelingen van de gevolgen voor de privacy en dreigings- en risicobeoordelingen uitvoeren; en
 • beleid en procedures vaststellen op basis van beoordelingen van de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer en dreigings- en risicobeoordelingen om alle vastgestelde risico’s te beperken, en deze zo nodig bijwerken.


U hebt toegang tot uw Persoonsgegevens door naar uw account te gaan en, indien u hulp nodig hebt, door contact op te nemen met onze CPSO. De contactgegevens van onze CPSO kunt u hieronder vinden.

 

Beveiligingsmaatregelen om geautoriseerde toegang te garanderen omvatten: het gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord voor verificatie. U moet uw wachtwoord en gebruikersnaam veilig bewaren en ervoor zorgen dat elke persoon die toegang heeft tot deze privé-informatie dat ook doet. U moet onmiddellijk contact opnemen met Divine Renovation als u denkt dat uw wachtwoord misbruikt, gecompromitteerd of verkeerd gebruikt is.

 

Divine Renovation slaat Persoonsgegevens op in de Verenigde Staten met behulp van Salesforce. Salesforce wordt beschouwd als compliant met ISO 27001, ISO 27017 en ISO 27018, naast de AVG en andere normen. Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Salesforce voor details over de informatie- en beveiligingspraktijken van het bedrijf.

 

Divine Renovation slaat Persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, op bij Mailchimp, dat gegevens verwerkt in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld. Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Mailchimp voor details over de informatie- en beveiligingspraktijken van het bedrijf.

 

Voor donaties aan Divine Renovation Ministry in Canada slaat Divine Renovation Persoonsgegevens op in de Verenigde Staten bij Donorbox. Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Donorbox voor details over de informatie- en beveiligingspraktijken van het bedrijf.

 

Divine Renovation gebruikt Stripe om financiële transacties te verwerken. Zie het Privacybeleid van Stripe voor details over de informatie- en beveiligingspraktijken van het bedrijf.

 

Divine Renovation gebruikt Xero om boekhoudkundige transacties te verwerken. Persoonsgegevens zoals uw naam, e-mail, parochie/diocees en/of adres kunnen bij Xero worden opgeslagen in Amazon Web Services-regio’s in de Verenigde Staten. Xero is gecertificeerd conform ISO/IEC 27001:2013. Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Xero voor details over de informatie- en beveiligingspraktijken van het bedrijf.

 

Divine Renovation slaat Persoonsgegevens op in de Verenigde Staten met behulp van Microsoft. Microsoft is gecertificeerd conform ISO 27017, ISO 27018, de AVG en vele andere. Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Microsoft voor details over de informatie- en beveiligingspraktijken van het bedrijf.

8. Toepasselijk recht en uw rechten

Dit Privacybeleid wordt in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van Canada en, indien van toepassing, de wetten van uw woonplaats, met inbegrip van de AVG, de Australische privacywet (inwoners van Australië) en de Nieuw-Zeelandse privacywet (inwoners van Nieuw-Zeeland).

Divine Renovation streeft ernaar al z’n diensten in overeenstemming te brengen met de AVG. Divine Renovation herinnert inwoners van de EU en het VK aan hun rechten. Deze omvatten het recht:

 

 • om toegang te krijgen tot hun Persoonsgegevens zoals bewaard door Divine Renovation, met enkele uitzonderingen zoals beschreven in de AVG; om veiligheidsredenen behoudt Divine Renovation zich het recht voor om uw identiteit te verifiëren vóór deze te verwerken;
 • om te verzoeken dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en om uw recht om te worden vergeten af te dwingen, indien van toepassing;
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy indien een onderzoek door Divine Renovation naar de zaak onbevredigend blijkt te zijn;
 • om te verzoeken dat informatie wordt gewist; dit kan afhangen van de wettelijke voorschriften;
 • om beperkingen van de gegevensverwerking aan te vragen;
 • om Persoonsgegevens door te geven aan een andere partij in een eenvoudig, algemeen gebruikt formaat; en
 • om de toestemming voor het gebruik van Persoonsgegevens door Divine Renovation in te trekken. Zie Sectie 5 – Toestemming en herroeping voor details.

9. Persoonsgegevens/informatie van sollicitanten

Wij gaan iets anders om met Persoonsgegevens van personen die bij ons willen werken (sollicitanten) dan wij hierboven hebben besproken.

Wanneer een sollicitant solliciteert bij Divine Renovation, zullen wij de Persoonsgegevens van de sollicitant verzamelen en gebruiken voor de evaluatie van hun sollicitatie als onderdeel van ons wervingsproces.

Wij verzamelen de volgende soorten Persoonsgegevens:

 • informatie verstrekt in een cv en een begeleidende brief/e-mail;
 • informatie die in de loop van het wervingsproces wordt verstrekt (bijvoorbeeld tijdens de interviewfase);
 • door derden verstrekte informatie over de sollicitant, met inbegrip van voormalige werkgevers en andere met name genoemde referenties; en
 • alle andere informatie die de sollicitant aan ons verstrekt als onderdeel van de wervingsprocedure.

Wij zullen de persoonsgegevens die wij over de aanvrager verzamelen gebruiken om:

 • vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor de functie te beoordelen;
 • achtergrond- en referentiecontroles uit te voeren (indien van toepassing);
 • met de sollicitant te communiceren over de wervingsprocedure;
 • gegevens van onze aanwervingsprocedures vast te leggen;
 • te voldoen aan andere wettelijke of reglementaire voorschriften; en
 • indien succesvol, een arbeidsovereenkomst met de sollicitant aan te gaan.

Het is in ons gerechtvaardigde belang om te beslissen of een sollicitant wordt aangesteld, aangezien het voor Divine Renovation gunstig is om gekwalificeerde en enthousiaste personen aan te stellen.

Let erop dat als een sollicitant ons niet de relevante gegevens verstrekt waarom wij vragen, wij niet in staat zijn om de sollicitatie in behandeling te nemen.

Als een sollicitant succesvol is in de sollicitatieprocedure, zullen wij de Persoonsgegevens die in het kader van de wervingsprocedure zijn verzameld, overbrengen naar het personeelsdossier. Wij zullen hen ook een specifieke privacyverklaring voor medewerkers verschaffen.

Indien een sollicitatie niet wordt gehonoreerd, bewaren wij de over de sollicitant verzamelde Persoonsgegevens gewoonlijk tot zes maanden na de mededeling van onze beslissing aan de sollicitant, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

10. Contact opnemen met Divine Renovation

U kunt contact opnemen met onze CPSO om vragen te stellen over onze privacypraktijken of de nauwkeurigheid van hun persoonlijk identificeerbare informatie en te verzoeken om het bijwerken, corrigeren of verwijderen van dergelijke informatie of een account indien zij dit wensen. Vragen, opmerkingen of problemen kunnen ons worden toegestuurd per e-mail op [email protected] of per post op de volgende adressen:

Canada

Divine Renovation Ministry
PO BOX 51069 RPO Rockingham Ridge
Halifax NS
B3M 4R8 Canada
[email protected]

Verenigd Koninkrijk

5-7 Cromwell Road,
London, SW7 2HR
[email protected]

Australië en Nieuw-Zeeland

4 Canterbury Ct
Beaconsfield Upper
Victoria 3808
[email protected]

Verenigde Staten van Amerika

847 E. Bethel School Rd.
Coppell, TX 75019
[email protected]

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Divine Renovation Deutschland e.V.
Langemarckstrasse 56a, 53227 Bonn, Duitsland
[email protected]

11. Cookies

Onze website kan gebruik maken van “cookies” om de gebruikerservaring te verbeteren. Webcookies zijn zeer kleine tekstbestanden die vanaf een webpagina op uw computer worden opgeslagen om informatie over uw surfgedrag op die site bij te houden. Het gebruik van cookies stelt ons in staat standaard webverkeerinformatie vast te leggen, zoals het tijdstip en de datum waarop u onze website bezocht, uw IP-adres en uw browserinformatie. In geen geval leggen de cookies informatie vast die u persoonlijk kan identificeren. U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer ze worden verzonden. Als u uw webbrowser instelt om cookies uit te schakelen, zijn sommige delen van de website mogelijk niet toegankelijk voor u. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid