Polityka prywatności

Części

 1. Cel
 2. Dane osobowe
 3. Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych
 4. Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych dotyczących użytkowania i danych zbiorczych
 5. Zgoda i jej wycofanie
 6. Przechowywanie danych
 7. Kontrola nad Pana/Pani danymi
 8. Prawo właściwe i przysługujące Panu/Pani prawa
 9. Dane osobowe kandydatów do pracy
 10. Kontakt z Divine Renovation
 11. Pliki cookie

(Data wejścia w życie: 10.09.2021)

1. Cel

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych znajdujących się w pieczy i pod kontrolą podmiotów wchodzących w skład Divine Renovation.

W niniejszej informacji o ochronie prywatności odniesienia do Divine Renovation obejmują wszystkie następujące podmioty:

 • Divine Renovation Ministry (korporacja non-profit #839065-7, zarejestrowana organizacja charytatywna #828454538 RR0001), PO BOX 51069 RPO Rockingham Ridge, Halifax NS, B3M 4R8, Kanada;
 • Divine Renovation UK (spółka #12365171, zarejestrowana organizacja charytatywna #1189356), 5-7 Cromwell Road, London, SW7 2HR, Wielka Brytania;
 • Divine Renovation Australasia (spółka #645 439 238), 4 Canterbury Ct, Beaconsfield Upper Victoria, 3808, Australia oraz
 • Divine Renovation USA (EIN 85-4349230), 847 E. Bethel School Rd, Coppell, TX 75019.

Dane osobowe obejmują dane osobowe zgodnie z definicją tego terminu zawartą w (i) Ustawie o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych; (ii) Ustawie o ochronie prywatności z 1988 r. (Australia); (iii) Ustawie o ochronie prywatności (Nowa Zelandia) oraz (iv) dane osobowe zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (UE 2016/679) i/lub brytyjskim RODO, które jest Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych wdrożonym do prawodawstwa Wielkiej Brytanii („UK-GDPR”); z zastrzeżeniem, że na potrzeby niniejszej Polityki dane osobowe nie obejmują informacji o pracownikach Divine Renovation występujących w takim charakterze.

Należy pamiętać, że w niniejszej Informacji o ochronie danych odniesienia do RODO dotyczą odpowiednio Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE 2016/679) i/lub UK-GDPR.

Zgodnie z polityką Divine Renovation wszelkie informacje zebrane podczas korzystania z naszych systemów są przechowywane w bezpieczny sposób. W związku z tym informacje na Pana/Pani temat nie są ujawniane ani udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo kanadyjskie lub odpowiednie przepisy obowiązujące w jurysdykcji, w której Pan/Pani mieszka.

Divine Renovation zastrzega sobie prawo do przeglądania zobowiązań zawartych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i wprowadzania zmian. Każdorazowo po wprowadzeniu istotnej zmiany do niniejszej Polityki prywatności otrzyma Pan/Pani powiadomienie, a jej zmieniona wersja zostanie opublikowana w naszej witrynie internetowej.

2. Dane osobowe

Divine Renovation zbiera informacje umożliwiające identyfikację poszczególnych użytkowników, takie jak:

 • dane o tożsamości (imię i nazwisko, stanowisko, nazwa użytkownika);
 • dane kontaktowe (adres, numer telefonu komórkowego, adresy e-mail, preferencje kontaktowe);
 • dane dotyczące struktury (nazwa parafii, nazwa diecezji, imię i nazwisko proboszcza/księdza);
 • dane profilowe (opinie i odpowiedzi na ankiety);
 • dane dotyczące użytkowania i dane zbiorcze (zob. punkt 4. Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych dotyczących użytkowania i danych zbiorczych);
 • informacje o wydarzeniach (uczestnictwo, ewentualne zdjęcia z udziału w wydarzeniach);
 • informacje o darowiznach (kwoty darowizn, metody przekazywania darowizn);
 • informacje o działalności dobroczynnej (historia działalności dobroczynnej, historia kariery, związki, istotne zainteresowania);
 • korespondencja między Panem/Panią a nami;
 • szczegóły płatności finansowych

…i inne informacje przekazane przez Pana/Panią Divine Renovation lub znajdujące się na profilu lub koncie Divine Renovation. Dane osobowe mogą być zbierane na wiele sposobów, w tym osobiście, telefonicznie, pocztą, internetowo oraz od osób trzecich, które zostały przez Pana/Panią upoważnione do ujawnienia nam danych osobowych.

Zbieramy informacje, gdy zgadza się Pan/Pani udostępnić nam swoje dane, zakładając konto, przekazując darowiznę, rejestrując się na wydarzenia, subskrybując usługi lub komunikaty, biorąc udział w konkursach i/lub przesyłając ankiety lub opinie.

Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby Pana/Pani dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne. W razie potrzeby może Pan/Pani zweryfikować dokładność i kompletność swoich danych osobowych w naszych rejestrach.

Niektóre rodzaje danych osobowych są danymi wrażliwymi i wymagają większej ochrony – na przykład informacje o przekonaniach religijnych lub informacje zdrowotne. Przetwarzamy tego rodzaju dane osobowe na Pana/Pani temat tylko wtedy, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Jednym z przykładów takich danych są informacje udostępniane przez Pana/Panią w celu identyfikacji Pana/Pani parafii lub diecezji. Innym przykładem są informacje dotyczące wniosków o spełnienie wymagań dietetycznych i dostęp do informacji o naszych wydarzeniach.

Divine Renovation zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych kontaktowych na potrzeby komunikacji dotyczącej dowolnego aspektu Pana/Pani konta lub stosownych usług i produktów. Będzie miał(a) Pan/Pani możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie lub rezygnacji z otrzymywania opcjonalnych komunikatów (np. marketingowych, prasowych, dotyczących wydarzeń), a obowiązkowe komunikaty (np. wiadomości administracyjne o wydarzeniach, w których zamierza Pan/Pani uczestniczyć) będą wysyłane do wszystkich osób, z którymi musimy się skontaktować w związku z tymi celami administracyjnymi lub innymi.

Materiały promocyjne będziemy wysyłać wyłącznie na wskazany przez Pana/Panią korespondencyjny adres e-mail (na przykład, jeśli zapisał(a) się Pan/Pani do otrzymywania naszego newslettera). Możemy też wysyłać materiały promocyjne pocztą elektroniczną na Pana/Pani publicznie dostępny służbowy adres e-mail (jeśli pracuje Pan/Pani w firmie lub innym zarejestrowanym podmiocie), jeśli uznamy, że informacje na temat Divine Renovation mogą Pana/Panią zainteresować.

3. Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Divine Renovation wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celach, dla których zostały one przez nią pozyskane. Divine Renovation może na przykład zbierać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w następujących celach:

 • dostarczanie Panu/Pani żądanych przez Pana/Panią usług i informacji (na przykład rejestracja na wydarzenia lub do otrzymywania newsletterów);
 • prowadzenie z Panem/Panią korespondencji w celu:
 • przesyłania aktualnych informacji o naszych działaniach i nadchodzących ofertach,
 • przetwarzania darowizn (w tym w miarę możliwości ubiegania się o Gift Aid),
 • opracowywania zasobów (na przykład webinarów i kursów),
 • wspierania wolontariuszy,
 • kierowania Pana/Pani do usług oferowanych przez grupę organizacji charytatywnych Divine Renovation,
 • prowadzenia działań w związku ze zbiórką funduszy celem wsparcia Divine Renovation;
 • prowadzenia i zarządzania wszystkimi organizacjami charytatywnymi wchodzącymi w skład Divine Renovation;
 • prowadzania badań naukowych na potrzeby zbierania funduszy, w tym analizy źródeł wtórnych dotyczących obecnych i potencjalnych sympatyków oraz weryfikacji stanu majątkowego;
 • administrowania naszą witryną internetową (w tym zapewnienia jej odpowiednich zabezpieczeń);
 • obsługi wszelkich skarg lub wątpliwości, które mogą się pojawić (w tym wszelkich sporów prawnych).

W celu uzyskania informacji na temat kandydatów do pracy i sposobu, w jaki wykorzystujemy ich dane osobowe, zob. Dane osobowe kandydatów do pracy.

Nasi pracownicy rozumieją, jak ważne jest zachowanie poufności Pana/Pani informacji. Dostęp do prywatnych, wrażliwych i poufnych informacji, w tym Pana/Pani danych osobowych, jest ograniczony do upoważnionych pracowników posiadających uzasadnione powody biznesowe. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych lub ich ujawnianie bez upoważnienia jest surowo zabronione. Wymagamy, aby wszyscy nasi pracownicy przetwarzali dane osobowe w imieniu Divine Renovation zgodnie z naszą Polityką prywatności informacji. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do podpisania umowy o zachowaniu poufności, która zabrania ujawniania jakichkolwiek informacji nieupoważnionym osobom.

Divine Renovation nigdy nie użycza ani nie sprzedaje zbieranych danych osobowych.

Jeśli zarejestruje się Pan/Pani na wydarzenie, które Divine Renovation organizuje wspólnie z partnerem, Divine Renovation może udostępnić niezbędne informacje temu zewnętrznemu organizatorowi, aby umożliwić mu świadczenie na rzecz Pana/Pani usług w związku z wydarzeniem.

Możemy wykorzystywać dotyczące Pana/Pani informacje do pomocy przy zbieraniu funduszy. Działania związane ze zbieraniem funduszy obejmują wewnętrzne badania naukowe i okazjonalne korzystanie z usług profesjonalnych agencji. Badania tego rodzaju służą do określenia zdolności lub skłonności do wspierania Divine Renovation i jej globalnych wysiłków. W niektórych przypadkach możemy wykorzystać dotyczące Pana/Pani informacje do identyfikacji powiązań między naszymi członkami, aby dotrzeć do nowych sympatyków lub pomóc sobie w świadczeniu usług. Możemy przeglądać inne informacje o Panu/Pani, które są publicznie dostępne za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, sieci społecznościowych, takich jak LinkedIn, usług subskrypcji, archiwów wiadomości lub publicznych baz danych (np. krajowy rejestr sądowy, rejestry wyborcze, polityczne i nieruchomości), takie jak informacje o funkcjach kierowniczych, inwestycjach, opublikowane dane biograficzne, zatrudnienie i zarobki, zainteresowania dobroczynne, sieci, historia darowizn, motywacje i odpowiednie media.

Divine Renovation może również ujawniać dane osobowe osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub na podstawie okazanego upoważnienia. Informacje, do których ujawnienia jesteśmy prawnie zobowiązani, mogą dotyczyć dochodzeń karnych lub rządowych wymogów sprawozdawczości podatkowej. W niektórych przypadkach, takich jak postępowanie sądowe lub nakaz sądowy, możemy być też zobowiązani do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych władzom. Ujawniane są wyłącznie informacje, których dotyczy konkretny wniosek, a my podejmujemy środki ostrożności, aby upewnić się, że organy składające wniosek o ujawnienie, mają do tego uzasadnione podstawy.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w sytuacjach, w których jest to prawnie dozwolone, na przykład w trakcie stosowania uzasadnionych i zgodnych z prawem metod egzekwowania przysługujących Panu/Pani praw lub w celu zbadania podejrzeń o działania niezgodne z prawem. Możemy ujawnić określone dane osobowe, gdy uznamy, że takie ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa nas samych i innych osób.

Divine Renovation korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu hostowania informacji. Tacy zewnętrzni usługodawcy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych przy okazji świadczenia przez nich usług na rzecz Divine Renovation. Dostęp takich osób trzecich do tych informacji pozostaje jednak pod ścisłą kontrolą zgodnie z wymienionymi poniżej zabezpieczeniami.

4. Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych dotyczących użytkowania i danych zbiorczych

Oprócz danych osobowych Divine Renovation zbiera od użytkowników naszych usług informacje dotyczące użytkowania. Zbieranie tych danych ma na celu zrozumienie sposobu, w jaki osoby fizyczne uzyskują dostęp do naszych usług i z nich korzystają, analizowanie trendów, administrowanie usługami i produktami Divine Renovation i/lub rozwiązywanie problemów z usługami Divine Renovation oraz ich ulepszanie i doskonalenie.

Informacje i dane dotyczące użytkowania mogą obejmować między innymi rodzaj urządzenia, identyfikator urządzenia, adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, czas użytkowania, liczbę wysłanych lub odebranych wiadomości oraz godziny uzyskiwania dostępu i użytkowania aplikacji. Ponadto Divine Renovation będzie zbierać dane zbiorcze dotyczące grupy lub kategorii usług lub osób.

Nie reagujemy na sygnały przeglądarki o zakazie śledzenia (DNT), ponieważ nie śledzimy naszych użytkowników w czasie ani w witrynach zewnętrznych.

Divine Renovation zachowuje prawo do informowania Pana/Pani o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na zbierane lub przechowywane informacje.

W razie konieczności zastosowania się do nakazu sądowego lub rządowego wymogu regulacyjnego dotyczącego ujawnienia informacji w związku z postępowaniem prawnym, uczynimy to i dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić o postępowaniu odpowiednie strony.

Divine Renovation nie przewiduje żadnych zmian w statusie korporacyjnym jako międzynarodowej organizacji non-profit; w miarę naszego wzrostu i rozwoju może się to jednak ulec zmianie. Rozumie i zgadza się Pan/Pani, że możemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i ujawniać je osobom trzecim w związku z proponowanym lub faktycznym finansowaniem, ubezpieczeniem, sprzedażą, sekurytyzacją, cesją lub innym zbyciem całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym kont) na potrzeby oceny i/lub realizacji proponowanej transakcji. Cele te mogą obejmować na przykład umożliwienie takim osobom ustalenia, czy chcą kontynuować transakcję, spełnienie wszelkich wymogów sprawozdawczych lub audytowych wobec takich stron i/lub ujawnienie danych osobowych w ramach finalizacji procesu sprzedaży lub przeniesienia aktywów. Nasi następcy i cesjonariusze mogą zbierać, wykorzystywać i ujawniać Pana/Pani dane osobowe w zasadniczo takich samych celach, jak te określone w niniejszej Polityce. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku, na mocy umowy zażądamy od drugiej strony lub stron transakcji, aby nie wykorzystywały ani nie ujawniały Pana/Pani danych osobowych w żaden sposób w żadnym celu oraz aby zwróciły lub zniszczyły takie dane osobowe. Dane osobowe zbierane online podlegają obowiązującym przepisom prawa i polityce korporacyjnej.

5. Zgoda i jej wycofanie

Zasadniczo nie bazujemy na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbieramy szczególne kategorie danych lub w związku z przesyłaniem do Pana/Pani bezpośrednich komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę; należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może skutkować niemożnością zaoferowania Panu/Pani naszych usług. Na przykład Divine Renovation może być zmuszona do anulowania Pana/Pani biletów na wydarzenie lub usługę, jeśli poprosi Pan/Pani o usunięcie Pana/Pani z naszych systemów. Będzie to jednak miało zastosowanie tylko wtedy, gdy nie będziemy mogli świadczyć lub zapewnić dostępu do tej usługi bez takiej zgody. W takiej sytuacji Divine Renovation powiadomi Pana/Panią o tym.

6. Przechowywanie danych

Divine Renovation przetwarza i przechowuje dane osobowe, dopóki jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Przy ustalaniu odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z ich nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz możliwość ich osiągnięcia przy pomocy innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Divine Renovation zastrzega sobie prawo do odrzucenia, zawieszenia, zmiany, usunięcia lub skasowania danych, jeśli naruszają one warunki naszych wewnętrznych zasad lub w razie gdy jest to konieczne do ochrony nas lub innych osób, jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że popełniono przestępstwo, lub jeśli wymaga tego prawo.

Ze względu na międzynarodowy charakter Divine Renovation, Pana/Pani dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Pana/Pani krajem zamieszkania. W przypadku przekazywania Pana/Pani danych osobowych poza kraj pochodzenia do kraju, który nie oferuje podobnego poziomu ochrony oferowanego w kraju pochodzenia, Divine Renovation podejmie wszelkie uzasadnione kroki niezbędne do zapewnienia, że odbiorca odpowiednio chroni Pana/Pani dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład poprzez zawarcie standardowych umów zatwierdzonych przez organy nadzorcze. Choć Divine Renovation dokłada starań, aby ograniczyć międzynarodowe przekazy danych, niektóre przekazy mogą być konieczne w zależności od świadczonych przez nas usług. Poszczególne podmioty wchodzące w skład Divine Renovation mogą też udostępniać dane osobowe między sobą, co wiąże się z ich międzynarodowym przekazywaniem. Divine Renovation stosuje zasady ochrony prywatności wymienione w niniejszej polityce i zabezpieczenia w zakresie ochrony danych względem wszystkich danych osobowych znajdujących się pod naszą pieczą, niezależnie od ich pochodzenia.

7. Kontrola nad Pana/Pani danymi

Divine Renovation stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych, aby zapobiec ich utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, uzyskaniu do nich nieupoważnionego dostępu bądź ich ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu.

Divine Renovation wyznaczyła osobę do kontaktu ds. ochrony prywatności, która pełni funkcję głównego specjalisty ds. ochrony prywatności i bezpieczeństwa (CPSO) odpowiedzialnego za monitorowanie systemów informatycznych oraz zarządzanie zasadami i procedurami bezpieczeństwa informacji. CPSO odpowiada za zachowanie zgodności z programem ochrony prywatności Divine Renovation, w tym za:

 • regularne prowadzenie ocen skutków dla ochrony prywatności oraz ocen zagrożeń i ryzyka; oraz
 • przyjęcie zasad i procedur na podstawie ocen skutków dla ochrony prywatności oraz ocen zagrożeń i ryzyka w celu ograniczenia wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń, aktualizowanych w razie potrzeby.

Może Pan/Pani uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, wchodząc na swoje konto, a w razie konieczności uzyskania pomocy, kontaktując się z naszym CPSO. Dane kontaktowe naszego CPSO można znaleźć poniżej.

Środki bezpieczeństwa zapewniające upoważniony dostęp obejmują: użycie nazwy użytkownika i hasła do uwierzytelnienia. Musi Pan/Pani przechowywać swoje hasło i nazwę użytkownika w bezpiecznym miejscu i upewnić się, że wszystkie osoby posiadające dostęp do tych prywatnych informacji są do tego uprawnione. Musi Pan/Pani niezwłocznie skontaktować się z Divine Renovation, jeśli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani hasło zostało niewłaściwie użyte, naruszone lub niewłaściwie wykorzystane.

Divine Renovation przechowuje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych przy pomocy Salesforce. Uważa się, że Salesforce spełnia normy ISO 27001, ISO 27017 i ISO 27018 oraz zachowuje zgodność z postanowieniami RODO i innymi standardami. Szczegółowe informacje na temat praktyk spółki w zakresie informacji i bezpieczeństwa można znaleźć w Warunkach świadczenia usług spółki Salesforce.

Divine Renovation przechowuje dane osobowe, takie jak Pana/Pani imię i nazwisko oraz adres e-mail, za pośrednictwem spółki MailChimp, która przetwarza dane w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata. Szczegółowe informacje na temat praktyk spółki w zakresie informacji i bezpieczeństwa można znaleźć w Warunkach świadczenia usług spółki MailChimp.

W przypadku darowizn przekazanych na rzecz Divine Renovation Ministry w Kanadzie Divine Renovation przechowuje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem spółki Donorbox. Szczegółowe informacje na temat praktyk spółki w zakresie informacji i bezpieczeństwa można znaleźć w Warunkach świadczenia usług spółki Donorbox.

Divine Renovation korzysta z usług Stripe do przetwarzania transakcji finansowych. Szczegółowe informacje na temat praktyk spółki w zakresie informacji i bezpieczeństwa można znaleźć w Polityce prywatności spółki Stripe

Divine Renovation korzysta z usług Xero do przetwarzania transakcji księgowych. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa parafi/diecezji i/lub adres, mogą być przechowywane przez Xero w oddziałach Amazon Web Services w Stanach Zjednoczonych. Xero posiada certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001:2013. Szczegółowe informacje na temat praktyk spółki w zakresie informacji i bezpieczeństwa można znaleźć w Warunkach świadczenia usług spółki Xero.

Divine Renovation przechowuje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych przy pomocy Microsoft. Microsoft posiada certyfikat zgodności z normą ISO 27017, ISO 27018, RODO oraz wieloma innymi przepisami. Szczegółowe informacje na temat praktyk spółki w zakresie informacji i bezpieczeństwa można znaleźć w Warunkach świadczenia usług spółki Microsoft.

8. Prawo właściwe i przysługujące Panu/Pani prawa

Niniejsza polityka prywatności podlega pod każdym względem prawu kanadyjskiemu oraz zgodnie z nim będzie interpretowana i egzekwowana, a także, w stosownych przypadkach, przepisom obowiązującym w Pana/Pani miejscu zamieszkania, w tym RODO, australijskiej Ustawie o ochronie prywatności (mieszkańcy Australii) i nowozelandzkiej Ustawie o ochronie prywatności (mieszkańcy Nowej Zelandii).

Divine Renovation dokłada wszelkich starań, aby wszystkie jej usługi były zgodne z RODO. Divine Renovation przypomina mieszkańcom UE i Wielkiej Brytanii o przysługujących im prawach. Obejmują one prawo:

 • do dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Divine Renovation, z pewnymi wyjątkami określonymi w RODO. Ze względów bezpieczeństwa Divine Renovation zastrzega sobie prawo do potwierdzenia Pana/Pani tożsamości przed przetworzeniem danych;
 • do żądania sprostowania niedokładnych informacji i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym (jeśli dotyczy);
 • do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony prywatności, jeśli dochodzenie przeprowadzone przez Divine Renovation w tej sprawie okaże się niezadowalające;
 • do żądania usunięcia informacji; może to zależeć od wymogów prawnych;
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • do żądania przeniesienia lub przekazania danych osobowych (przenoszenie danych) innej osobie w łatwym, powszechnie używanym formacie;
 • do wycofania zgody na wykorzystywanie danych osobowych przez Divine Renovation. Szczegółowe informacje zob. punkt 5 – Zgoda i jej wycofanie.

9. Dane osobowe kandydatów do pracy

Z danymi osobowymi osób ubiegających się u nas o pracę (kandydatów) postępujemy nieco inaczej niż omówiono powyżej.

Gdy kandydat ubiega się o pracę w Divine Renovation, zbieramy i wykorzystujemy jego dane osobowe w celu oceny jego podania o pracę w ramach naszego procesu rekrutacji.

Będziemy zbierać następujące rodzaje danych osobowych:

 • informacje zawarte w CV i liście motywacyjnym/e-mailu;
 • informacje przekazane w trakcie procesu rekrutacji (na przykład na etapie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • informacje przekazane przez osoby trzecie na temat kandydata, w tym byłych pracodawców i innych wymienionych referentów;
 • wszelkie inne informacje przekazane nam przez kandydata w ramach procesu rekrutacji.

Będziemy wykorzystywać zbierane przez nas dane osobowe kandydata do:

 • oceny umiejętności, kwalifikacji i stosowności do danej roli;
 • przeprowadzania weryfikacji danych i sprawdzania referencji (w stosownych przypadkach);
 • komunikacji z kandydatem na temat procesu rekrutacji;
 • prowadzenia dokumentacji procesów zatrudniania;
 • zachowania zgodności z innymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi;
 • w razie wyboru kandydata, zawarcia umowy o pracę z kandydatem.

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu danego kandydata na danym stanowisku leży w naszym uzasadnionym interesie, ponieważ zatrudnienie wykwalifikowanych i zaangażowanych osób stanowi korzyść dla Divine Renovation.

Należy pamiętać, że jeśli kandydat nie przekaże nam odpowiednich danych, o które prosimy, nie będziemy w stanie rozpatrzyć jego podania.

Jeśli podanie kandydata zostanie rozpatrzone pozytywnie, przeniesiemy dane osobowe zebrane w ramach procesu rekrutacji do jego dokumentacji zatrudnienia. Przekażemy mu też informację o ochronie prywatności dostosowaną pod konkretnych pracowników.

Jeśli kandydat nie otrzyma pozytywnej odpowiedzi na swoje podanie, zazwyczaj będziemy przechowywać dane osobowe zebrane na jego temat przez sześć miesięcy po przekazaniu mu naszej decyzji, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania ich przez dłuższy okres czasu.

10. Kontakt z Divine Renovation

Jeśli Pan/Pani sobie tego życzy, może Pan/Pani skontaktować się z naszym CPSO, aby wystosować zapytanie dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub dokładności swoich danych osobowych i zażądać aktualizacji, sprostowania lub usunięcia takich informacji lub konta. Wszelkie zapytania, komentarze lub wątpliwości można przesyłać do nas pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na następujące adresy:

Kanada

Divine Renovation Ministry
PO BOX 51069 RPO Rockingham Ridge
Halifax NS
B3M 4R8 Kanada
[email protected]

Wielka Brytania

5-7 Cromwell Road,
Londyn, SW7 2HR
[email protected]

Australia i Nowa Zelandia

4 Canterbury Ct
Beaconsfield Upper
Victoria 3808
[email protected]

Stany Zjednoczone

847 E. Bethel School Rd.
Coppell, TX 75019
[email protected]

Niemcy, Austria i Szwajcaria

Divine Renovation Deutschland e.V.
Langemarckstrasse 56a, 53227 Bonn, Niemcy
[email protected]

11. Pliki cookie

Nasza witryna internetowa może wykorzystywać pliki „cookie” w celu poprawy doświadczeń użytkownika. Sieciowe pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na Pana/Pani komputerze przez witrynę internetową w celu monitorowania informacji o sposobie przeglądania przez Pana/Panią tej witryny. Korzystanie z plików cookie pozwala nam rejestrować standardowe informacje o ruchu sieciowym, takie jak godzina i data wizyty w naszej witrynie, adres IP i dane przeglądarki. W żadnym wypadku pliki cookie nie rejestrują żadnych informacji umożliwiających identyfikację Pana/Pani osoby. Może Pan/Pani ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o ich wysyłaniu. Jeśli wyłączy Pan/Pani obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, niektóre części witryny mogą być dla Pana/Pani niedostępne. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.